Lokaler.citycon.se – Användningsvillkor

Dokumentet innehåller villkorna för användning (nedan "Användningsvillkor") av Citycon – Lediga lokaler -webbtjänsten (nedan "Tjänsten"). När användaren (nedan "Lokalsökare") använder Tjänsten, godkänner han/hon Användningsvillkorna och åtar sig att följa dem.

Alla anmärkningar och frågor angående Tjänsten ska framföras skriftligt eller elektroniskt till nedannämnda Tjänsteleverantören.

1. Tjänsteinnehavare

Tjänstens innehavare är Citycon Sverige (nedan "Innehavare")
.
Organisationsnummer: 2424293-6
Postadress: Liljeholmstorget 7, plan 8, 11763 Stockholm

E-post: leasing@citycon.com

2. Tjänsteleverantören

Tjänstens leverantör är Suomen Tiloja.fi Oy (nedan "Leverantör").

Organisationsnummer: 2361645-7
Postadress: PB 861, 00101 Helsingfors
E-post: info@tiloja.fi

3. Tjänstens användningsområde

Tjänsten är ämnad för företag, sammanslutningar och andra liknande aktörer som söker lokaler huvudsakligen för eget bruk. Tjänstens syfte är att hjälpa Lokalsökare hitta en lämplig lokallösning.

Användning av Tjänsten till annat syfte än vad nämnts ovan är förbjudet utan Leverantörens tillstånd

4. Tjänstens innehåll

Tjänsten innehåller så kallade objektpresentationer om lokalerna (senare "Lokal" eller "Lokaler") vars uthyrning eller försäljning Innehavaren eller dennes representant ansvarar för

Informationen och materialen (båda tillsammans senare "Materialen") i objektpresentationerna är antingen Leverantörens egen eller de har fåtts från Innehavaren eller skaffats från offentliga register.

Leverantören ansvarar för att Materialen är korrekt. När Leverantören upptäckt fel i Materialen strävar den alltid att snabbt rätta felet eller ta bort objektpresentationen som innehåller felaktigt Material tills felet har rättats.

Det är absolut förbjudet att kopiera Material utan Leverantörens tillstånd.

Obs!

Tjänstens objektpresentationer är inte bindande uthyrnings- eller försäljningsofferter från Innehavaren och Lokalsökaren ska inte tolka någon information som han/hon hittar i Tjänsten som sådan. Innehavaren har alltid ensidig rätt att inte hyra ut eller sälja Lokalen som presenteras i Tjänsten.

5. Leverantörens ansvar för Tjänstens funktionalitet

Leverantören ansvarar för Tjänstens funktionalitet.

Tjänsten är i princip tillgänglig varje dag dygnet runt (24/7). Vid behov har Leverantören dock rätt att ta bort Tjänsten eller en del av den till exempel på grund av underhåll, installation av hårdvara eller programvara, allmän ordning och säkerhet, systemöverbelastning eller andra nödvändiga skäl. Leverantören försöker informera om användningsavbrott i Tjänsten i förväg vid mån av möjlighet, antigen via Tjänsten eller på annat sätt som Leverantören finner lämpligt.

Leverantören ger inga garantier om kontinuerlig eller felfri drift av Tjänsten men försöker fortgående reparera möjliga defekter, fel eller brister som förekommer i Tjänsten.

6. Lokalsökarens rättigheter, ansvar och förpliktelser

Tjänsten är ämnad för och den ska enbart användas till att söka lokaler. Lokasökaren har rätt att använda Tjänsten till ovan nämnda syftet enligt dessa användningsvillkor.

Lokalsökaren ansvarar för alla direkta och indirekta kostnader som förekommer för Lokalsökaren när denne använder Tjänsten.

Lokalsökaren ska aldrig ingå ett avtal om hyrning eller köp av en lokal enbart baserande på Materialen som presentars i Tjänsten, utan att själv skaffa tilläggsinformation som han/hon anser nödvändig och kontrollera med uthyraren eller försäljaren att Materialen som presenterats i Tjänsten är riktigt innan Lokalsökaren ingår ett avtal.

Lokalsökaren eller en tredje part har inte rätt att kräva återbetalning eller kompensation från Leverantören eller Innehavaren på grund av Materialen i Tjänsten eller dess felaktighet.

Lokalsökaren är skyldig att ersätta Leverantören eller Innehavaren eller tredje parter alla skador som orsakats av olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot myndigheters föreskrifter eller råd eller dessa Användningsvillkor.

7. Materialets ägande- och upphovsrätt

Tjänstens innehåll är skyddat genom upphovsrätten enligt Finlands lagstiftning och internationella avtal. Alla rättigheter till Tjänsten inklusive upphovsrätt ligger hos Leverantören, bolag inom samma koncern med Leverantören eller hos Innehavaren eller dennes representant. Leverantören och Innehavaren förehåller sig alla rätter till Materialen om inte annat anges i Tjänsten. Rättigheterna till program som används i förverkligande av Tjänsten ligger hos licensinnehavaren.

Lokalsökaren är medveten om att ägande- och upphovsrätterna till Tjänsten och dess delar samt andra immateriella rättigheter ligger hos Leverantören, bolag inom samma koncern med Leverantören eller hos Innehavaren eller dennes representant och att inga andra rättigheter överförs till Lokalökaren utom de användningsrätter som nämns i dessa Användningsvillkor.

Lokalsökaren har inte rätt att använda Tjänsten offentligt, eller att spara, vidaresända eller annars använda Tjänsten på sätt som gör intrång i Materialens äganderätt.

8. Ansvarsbegränsningar

Tjänsten och Materialen den innehåller presenteras så som de är

Lokalsökaren använder Tjänsten på sitt eget ansvar. Leverantören och Innehavaren är inte ansvariga för möjliga informationssäkerhetsrisker som uppstår från användning av Tjänsten.

Tjänsten kan användas till kommunikation mellan Lokalsökaren och Innehavaren. Leverantören ansvarar inte för följderna av sådan kommunikation eller annat samarbete mellan parterna och inte heller för möjliga skador som det orsakar för tredje parter.

Utan att de påverkar tillämpningen av tvingande lagstiftning ansvarar inte Leverantören och Innehavaren för sådan direkt eller indirekt skada som möjligen orsakas Lokalsökaren eller en tredje part av avbrott eller försening av Tjänsten eller av fel eller bristfällighet i Materialen som Tjänsten innehåller.

9. Registrering och behandling av personuppgifter

Inget register uppehålls på Lokalsökarna.

När Lokasökaren tar kontakt med Innehavaren igenom Tjänsten eller med hjälp av kontakinformation som finns i Materialen blir Lokalsökaren Innehavarens kund och då kan Lokalsökarens personuppgifter registreras i ett kundregister som uppehålls av Innehavaren och som är separat från den här Tjänsten.

Principerna och förfaringssätten för registrering och behandling av personuppgifterna i ett kundregister som uppehålls av Innehavaren fås av Innehavaren på begäran. Kontakt som angår rätten till insyn som ingår i personuppgiftslagen ska göras skriftligt och vara undertecknad och den ska skickas till Innehavaren till adressen: Citycon Oy, Högbergsgatan 35, FIN-00130, Helsinki.

10. Ikraftträdande och ändringar till Användningsvillkorna

Dessa Användningsvillkor träder i kraft 1.12.2014 och är giltiga tills vidare.

Innehavaren och Leverantören tillsammans kan när som helst, utan skilt meddelande ändra på dessa Användningsvillkor. Leverantören informerar Lokalsökare om ändringar till Användningsvillkorna i samband med Tjänsten. Ändringarna till Användningsvillkorna träder i kraft från Leverantörens meddelande. Lokalsökaren godkänner att ändringarna förpliktar honom/henne när han/hon använder Tjänsten. Lokalsökaren ska sluta använda Tjänsten om han/hon inte godkänner ändrade Användningsvillkorna.